Vabad ametikohad

Eesti Vabariigi õiguskantsler võtab tööle sotsiaalsete õiguste osakonna

NÕUNIKU

 

Nõuniku peamised tööülesanded on:

 • õiguskantsleri nõustamine ja esindamine puuetega inimeste õiguste edendamise, kaitse ja seire küsimustes;
 • õiguskantsleri seisukohtade ettevalmistamine põhiseaduslikkuse järelevalve teostamisel, isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmisel ning hea halduse tava järgimise kontrollimisel;
 • vajadusel õiguskantsleri nõustamine ja esindamine teistes sotsiaalsete õiguste osakonna pädevuses olevates küsimustes.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus õigusteaduses (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad või selle omandamine 2019. aasta jooksul);
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse (sh põhiõiguste ja -vabaduste), õiguskantsleri pädevust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine;
 • avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning avaliku halduse organisatsiooni toimimise hea tundmine;
 • eesti keele oskus C1-tasemel ning kahe võõrkeele oskus B1-tasemel või ühe võõrkeele oskus C1-tasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea analüüsi- ja sünteesivõime;
 • väga hea esinemisoskus;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning kohanemisvõime;
 • algatus-, otsustus- ja vastutusvõime ning iseseisvus;
 • tulemusele orienteeritus, täpsus, korrektsus ja usaldusväärsus.

 

Kasuks tuleb töökogemus mõnes nõuniku tööülesandeid puudutavas õigusvaldkonnas ja puuetega inimeste probleemide tundmine.

 

Pakume:

 • huvitavat, arengut võimaldavat ja vastutusrikast tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • paindlikku tööaega ja -korraldust;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • inspireerivat töökeskkonda;

Kandidaadilt eeldame valmisolekut järgida õiguskantsleri seaduse §-s 39 sätestatud tegevuspiiranguid.

 

Tingimused ja lisainfo:

Digitaalselt allkirjastatud elulookirjeldus ja kuni kaheleheküljeline lühiessee teemal „Milleks meile puue?“ palume saata 04.07.2018 märgusõnaga „Nõunik” e-posti aadressil konkurss@oiguskantsler.ee või posti teel aadressil Kohtu 8, 15193 Tallinn. Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo: Piret Arukaevu, tel 693 8404; piret.arukaevu@oiguskantsler.ee

Konkursikuulutused vabale ametikohale avaldatakse siin ja Rahandusministeeriumi veebilehel.