Sisedokumendid

Õiguskantsleri Kantselei eelarve

 

Õiguskantsleri Kantselei majandusaasta aruanne

 

  • Õiguskantsleri Kantselei palgajuhend

 

Õiguskantsleri käskkiri 21.12.2016 nr 1-4/1615

Õiguskantsleri Kantselei palgajuhend

 

1. Üldsätted

1.1 Palgajuhend reguleerib Õiguskantsleri Kantselei ametnike palga ja töötajate töötasu määramise ja maksmise korda, samuti puhkusetasu maksmise korda.

1.2 Kantselei palgakorraldus tuleneb eelkõige õiguskantsleri seadusest, avaliku teenistuse seadusest ja töölepingu seadusest.

 

2. Palgakomponendid

2.1 Ametniku palk koosneb põhipalgast, preemiast ja lisatasust.

2.2 Põhipalk on fikseeritud palga osa, mille määrab õiguskantsler.

2.3 Preemiat makstakse vastavalt töötulemustele eelarveliste vahendite olemasolul.

2.4. Lisatasu makstakse täiendavate tööülesannete täitmise eest kindlaksmääratud ajaperioodil.

 

3. Põhipalga vahemikud

Põhipalga vahemikud on: 

Ametikohad

Põhipalga vahemik (eurodes)

õiguskantsleri asetäitja-nõunik

2900 – 4200

direktor-õiguskantsleri nõunik

2900 – 4200

Osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

2600 – 3800

teenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik

2000 – 3000

õiguskantsleri vanemnõunik

2000 – 3000

õiguskantsleri nõunik

1700 – 2800

õiguskantsleri nooremnõunik

1400 – 2500

Töökohad

 

õiguskantsleri nõunik

1600 – 3000

Kommunikatsioonijuht

2800 – 3800

Transpordi-, logistika- ja taristuspetsialist

1100 - 2000

õiguskantsleri referent

1000 - 1800

 

4. Palga määramine ja töötasu kokkuleppimine

4.1 Ametnikele palga määramisel ja töötajatele töötasu kokkuleppimisel arvestatakse Kantselei  arvestuslikku palga- ja töötasukulude eelarvet.

4.2 Ametnikule tema põhipalga määramisel ja töötajaga töötasu kokkuleppimisel lähtutakse käesoleva juhendi punktis 3 toodud põhipalga vahemikust, ametniku/töötaja haridusest, töökogemusest, ametialastest teadmistest ja oskustest, töö spetsiifikast ja sellega seotud vastutusest.

4.3 Ametniku palga määrab käskkirjaga õiguskantsler.

4.4 Töötaja töötasu lepitakse õiguskantsleri ja töötaja vahel kokku töölepingus.

4.5 Eelarveliste vahendite olemasolul vaadatakse ametnike põhipalk ja töötajate töötasu üle üldjuhul kord aastas pärast arenguvestluseid. Ettepaneku põhipalga või töötasu muutmiseks teeb ametniku või töötaja vahetu juht.

 

5. Preemia määramine

Preemia võib õiguskantsler määrata vahetu juhi ettepanekul teenistusalaste saavutuste eest eelarveliste vahendite olemasolul.

 

6. Lisatasu määramine

6.1 Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu võib olla ühekordne või tähtajaline.

6.2 Ettepaneku täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu määramiseks teeb õiguskantslerile vahetu juht. Õiguskantsler otsustab lisatasu määramise, selle suuruse ja teenistusülesande täitmise aja.

 

7. Palga ja töötasu maksmine

7.1 Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu.

7.2 Palk ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt kalendrikuu viimasel tööpäeval ametniku või töötaja poolt teada antud arvelduskontole. Kui kalendrikuu viimane päev on puhkepäev, kantakse palk või töötasu sellele eelneval tööpäeval.

7.3 Ametniku või töötaja soovil väljastab finantsnõunik-pearaamatupidaja  ametnikule või töötajale teatise arvestatud palga ning tasude ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta.

 

8. Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

8.1 Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel.

8.2 Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Ametniku või töötaja soovi korral makstakse puhkusetasu puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

8.3 Puhkuse katkestamise korral tasaarveldatakse ettesaadud puhkusetasu puhkusejärgselt arvestatud esimese palgaga või töötasuga.

 

9. Rakendussätted

9.1 Õiguskantsleri 28.03.2013 käskkirjaga nr 1-4/134 kinnitatud „Õiguskantsleri Kantselei palgajuhend“ tunnistatakse kehtetuks.

9.2 Käesolev palgajuhend jõustub 01.01.2017.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülle Madise

 

Õiguskantsleri Kantselei ametnike palgaandmed

 

Õiguskantsleri Kantselei riigihanked

 

Õiguskantsleri Kantselei koostatud või tellitud analüüsid jm publikatsioonid