Laste ja noorte õigused

Lasteombudsmani logoEestis loodi lasteombudsman 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Sõna ombudsman pärineb Skandinaaviast. Ombuds tähendab õiguste kaitsjat ja man inimest, kelle õigusi kaitstakse. Ombudsman on sõltumatu ametimees, kes kaitseb inimeste või inimrühmade õigusi suhetes riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ning teiste avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Lasteombudsman kaitseb laste õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega.

 

Lasteombudsmanina tegutsemise aluseks on õiguskantsleri seadus, mis ütleb, et õiguskantsler täidab lapse õiguste konventsiooni artiklist 4 tulenevalt lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesandeid. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri Kantseleis laste õiguste osakond, kus töötab 5 inimest.

 

Lasteombudsmani ülesanded on:

 • seista selle eest, et kõik inimesed austaksid laste õigusi ning lähtuksid lapse parimatest huvidest; 
 • lahendada lapse õigusi puudutavaid avaldusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega;
 • kontrollida lapsi puudutavate õigusaktide vastavust seadusele ja põhiseadusele;
 • tutvustada lapse õigusi;
 • juhtida erapooletult tähelepanu lastekaitse probleemidele;
 • korraldada lapse õigustega seotud uuringuid;
 • aidata lastel ja noortel tõstatada neile olulistel teemadel diskussioone ühiskonnas.

 

Avalikke ülesandeid täitvad asutused on näiteks:

 • lasteaiad, lastehoiuasutused, koolid;
 • haiglad, kinnised psühhiaatriaosakonnad jt lastele  tervishoiuteenuse osutajad;
 • sõltuvushäiretega laste rehabilitatsioonikeskused;
 • kohaliku omavalitsuse asutused;
 • ministeeriumid, maavalitsused, pensioniametid, Haigekassa jt riigiasutused;
 • asenduskodud, turvakodud jt laste hoolekandeasutused;
 • politsei, alaealiste kinnipidamiskohad;
 • muud asutused ja inimesed, kes osutavad lastele avalikke teenuseid.