Õiguskantsleri Kantselei põhimäärus

Kinnitatud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 139 ja õiguskantsleri seaduse § 36 lõike 2 alusel. 

§ 1. Õiguskantsleri Kantselei 

(1) Õiguskantsleri Kantselei (edaspidi ÕKK) toetab õiguskantsleri kui põhiseadusliku institutsiooni ülesannete täitmist. 

(2) ÕKK asub Tallinnas. ÕKK postiaadress on Kohtu 8, Tallinn, 15193. 

(3) ÕKK elektronposti aadress on info@oiguskantsler.ee

(4) ÕKK veebilehe aadress on http://www.oiguskantsler.ee

(5) Õiguskantsleri ametinimetus on inglise keeles „Chancellor of Justice“, prantsuse keeles „Chancelier de Droit“, saksa keeles „Der Rechtskanzler“, vene keeles „Канцлер права“. ÕKK nimetus on inglise keeles „Office of the Chancellor of Justice“, prantsuse keeles „Sécretariat Général de Chancelier de Droit“, saksa keeles „die Kanzlei des Rechtskanzlers“, vene keeles „Канцелярия Канцлера права“.

§ 2. Õiguskantsler

(1) Õiguskantsler on ÕKK juht.

(2) Õiguskantsler kinnitab ÕKK:

1) põhimääruse;

2) eelarve, lähtudes riigieelarvest;

3) seaduse järgi kohustuslikke asjaajamist, töökorraldust, raamatupidamist jm tegevust korraldavaid eeskirju;

4) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu; 

5) teenistujate puhkuste ajakava.

(3) Õiguskantsler nimetab ja vabastab ÕKK ametnikud, v.a Riigikogu nimetatud asetäitja-nõunikud, sõlmib ja lõpetab töölepingud, arvestades vahetu juhi  arvamust. Ametnike ja töötajate täpsed tööülesanded ja asendamise kord määratakse ametijuhendis.

(4) Õiguskantsler otsustab seaduste raames asetäitja-nõunikele, direktorile ja teistele teenistujatele allkirjaõiguse andmise ja ülesannete täitmiseks volitamise.  

(5) Õiguskantsler allkirjastab kirjad Riigikogu liikmetele, Vabariigi Presidendile, peaministrile ja ministritele, Riigikohtule, riigikontrolörile, Eesti Panga presidendile ja nõukogu liikmetele, ning muud kirjad, mille isiklikku allkirjastamist peab vajalikuks.  

§ 4. Asetäitja-nõunikud

(1) Õiguskantsleri asetäitja-nõunikud aitavad õiguskantsleril juhtida ning teha põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks ja põhiõiguste kaitse kontrollimiseks vajalikku juriidilist tööd. 

(2) Asetäitja-nõunikud abistavad ja nõustavad osakondi tööülesannete täitmisel ja täidavad muid õiguskantsleri antud ülesandeid. 

(3) Õiguskantsleri äraolekul täidab tema ülesandeid tema määratud asetäitja-nõunik. Kui asendajat ei ole määratud, asendab õiguskantslerit ametivanuselt vanem asetäitja-nõunik.

§ 5. Direktor

(1) ÕKK direktor-õiguskantsleri nõunik korraldab ÕKK igapäevast tegevust, kontrollib ÕKK siseselt kehtestatud kordade täitmist, juhib ÕKK iga-aastase eelarve eelnõu koostamist ja riigihangete tegemist. 

(2) Direktor allkirjastab:

1) direktori üldkäskkirju ja lähetuskorraldusi;

2) direktori volikirju;

3) võlaõiguslikke lepinguid;

4) muid dokumente vastavalt oma ülesannetele.

(3) Direktor hoolitseb kooskõlastatult õiguskantsleri ja teiste juhtkonna liikmetega ÕKK pikaajalise strateegia ja arengu eest ning korraldab koostööd teiste põhiseaduslike institutsioonidega.

§ 6. Juhtkond

(1) Juhtkonda kuuluvad lisaks õiguskantslerile tema asetäitjad, direktor, osakonnajuhatajad, õigusteenistuse juhataja, kommunikatsioonijuht ning arendus- ja välissuhete juht.

(2) Juhtkond nõustab ja abistab õiguskantslerit tegevuse planeerimisel ja ÕKK töö koordineerimisel ning tagab ÕKK sisese kommunikatsiooni, nimetades vajadusel juhtkonna liikme, kelle vastutusel on ÕKK sisekommunikatsioon.

(3) Juhtkonna korralised nõupidamised toimuvad teisipäeval, kolmapäeval ja reedel. Juhtkonna koosolekut juhatab õiguskantsler, tema äraolekul direktor või asetäitja.

§ 7. Osakonnad

(1) Täpse tööjaotuse osakondade vahel määravad õiguskantsler ja osakonnajuhatajad. 

(2) Osakonnad abistavad ja toetavad üksteist, sealhulgas moodustavad keerukamate ülesannete lahendamiseks osakonnaüleseid töörühmi,  planeerivad ühiseid kontrollkäike järelevalvatavatesse asutustesse ja korraldavad lepitusmenetlust. 

(3) Osakonnas koostatavad ja välja saadetavad dokumendid allkirjastab osakonnajuhataja, kui need ei kuulu õiguskantsleri (§ 2 lg 5) või direktori (§ 5 lg 2) pädevusse. 

(4) Menetlusteate või muu dokumendi võib osakonnajuhataja määratud vormis välja saata nõunik.

(5) Osakonna teenistujate puhkusele lubamise väljaspool puhkuste ajakava otsustab osakonnajuhataja.

§ 8. Ettevõtluskeskkonna osakond

Ettevõtluskeskkonna osakond (EKO) lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid keskkonna-, põllumajandus-, kalandus- ja jahindus-, planeerimis- ja ehitus-, taristu-, energeetika-, liiklus- ja transpordi-, side-, infotehnoloogia-, tarbijakaitse-, konkurentsi-, majandushaldus-, äri-, võla-, asja-, eelarve-, finants-, maksu- ja riigihankeõigusega seotud küsimusi, samuti Euroopa Liidu õiguse üldküsimusi.

§ 9. Kontrollkäikude osakond

(1) Kontrollkäikude osakond (KKO) vastutab kõikide osakondade (v.a käesolevas põhimääruses § 12 lg 2 ja § 14 lg 2 nimetatud) kontrollkäikude metoodika ja kokkuvõtete koostamise eest ning juhib kontrollkäikude korraldamist. 

(2) KKO lahendab vangistusõigusega seotud ülesandeid ja vastutab väärkohtlemise ennetustöö eest.  

(3) KKO teenistujad osalevad kokkuleppel osakonnajuhatajaga teiste osakondade pädevuses olevate küsimuste lahendamisel. 

§ 10. Laste ja noorte õiguste osakond 

Laste ja noorte õiguste osakond (LNÕO) lahendab õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud ülesandeid.

§ 11. Sotsiaalsete õiguste osakond 

Sotsiaalsete õiguste osakond (SÕO) lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid hariduse, kultuuri, töö, tervishoiu, sotsiaalkaitse, perekonnaõiguse, pärimise ja intellektuaalomandi kaitsega seotud ülesandeid. 

§ 12. Õiguskorra kaitse osakond 

(1) Õiguskorra kaitse osakond (ÕKO) lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid karistusõiguse, korrakaitse,  välismaalaste õiguse, andmekaitse, kohtumenetluse, täitemenetluse, riigi õigusabi, avaliku teenistuse, riigikaitse, kohaliku omavalitsuse ja usuvabadusega seotud ülesandeid. 

(2) ÕKO planeerib ja korraldab kontrollkäike andmete varjatud töötlemisega tegelevatesse asutustesse.

§ 13. Üldosakond

(1) Üldosakond (ÜO) lahendab ÕKK töökorralduse, transpordi, dokumendihalduse, eelarve, personali, taristu ja kinnistu haldamisega seotud küsimusi.

(2) Üldosakonna juhataja ülesandeid täidab direktor.

§ 14. Õigusteenistus

(1) Õigusteenistus (ÕT) annab vastavalt õiguskantsleri pädevusele õigusalaseid selgitusi ja vastab teabenõuetele, vastutab inimeste vastuvõtu eest, korraldab ÕKK-sse saabunud kirjade edastamise teistele asutustele, kui vastamine on nende pädevuses ja täidab muid õigusteenistusele antud ülesandeid.

(2) Õigusteenistus kontrollib järelevalvealuste asutuste tegevust isikute pöördumiste menetlemisel. 

(3) Õigusteenistuses koostatud kirjadele ja muudele dokumentidele kirjutab alla teenistuse juhataja, kui allkirjastamine ei kuulu mõne teise selles põhimääruses viidatud teenistuja pädevusse.

§ 15. Korrad ja juhendid

Õiguskantsler ning ÕKK teenistujad juhinduvad töö korraldamisel kordadest ja juhenditest, mis on ära toodud aadressil http://oiguskantsler.ee/et/juhendid-ja-korrad.

§ 16. Sümboolika 

(1) Õiguskantsleri logo koosneb väikesest riigivapist ja sõnadest „Õiguskantsler. Chancellor of Justice“. 

(2) Õiguskantsler ja ÕKK kasutavad asjaajamiseks Riigikantseleis registreeritud ametlikke kirjaplanke.

§ 17. Jõustumine

Käesolev põhimäärus jõustub 1. septembril 2015.

Ülle Madise

Õiguskantsler

KINNITATUD

õiguskantsleri 28.08.2015

käskkirjaga nr 1-4/1529